eskisehirspor.com Giriş Sayfası
Forum Forum > Gurbetteki Şimşekler > Avrupa ESES
  Aktif Konular Aktif Konular
  FAQ FAQ  Forum Arama   Takvim   Kayıt Kayıt  Giriş Giriş

Avrupali Eskisehirliler Gecesi

 Cevapla Cevapla Sayfa  <1234>
Yazar
Mesaj
  Konu Ara Konu Ara  Konu seçenekleri Konu seçenekleri
orba Liste gör
Yazar


orhan barda
Yaş: 60
Katılım: 01/Ağu/2007
Yer: Turkey
Online Durum: Offline
Mesajlar: 199
  Alıntı orba Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 07:45
Adnan Bey;
  düzenlemiş olduğunuz  Eskişehirliler gecesi için İstanbul Eskişehirli Yönetici ve İşadamları Derneği olarak  şahsınıza , A.E.D. yöneticilerine ve bu gecenin düzenlenmesinde katkısı olan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bizler sizlerle gurur duyuyoruz,sağolun varolun,bundan sonra yapacağınız etkinliklerde sizlerle beraber,daha iyiye daha güzele hep beraber tüm Eskişehir derneklerinin daha aktif katılımları ile ulaşmak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.
Yukarı
Adnan26 Liste gör
Usta Yazar


Adnan Erden
Yaş: 55
Katılım: 31/Tem/2007
Yer: Germany
Online Durum: Offline
Mesajlar: 3162
  Alıntı Adnan26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 11:55

Orhan bey,

cok tesekkür ederim. Insallah sezon sonunda hep beraber Sampiyonlugumuzu burada kutlariz....

Saygilarimla,

 

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yoktu.
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yoktu.
Yukarı
vahap26 Liste gör
Deneyimli Yazar


vahap
Yaş: 50
Katılım: 27/Ağu/2007
Yer: Turkey
Online Durum: Offline
Mesajlar: 884
  Alıntı vahap26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 12:57
Alıntı yapılan Adnan26

Alıntı yapılan vahap26

Geceniz, Mayıs 2008 Şampiyonluk Kutlamalarında oluşacak zincirin ilk halkası olsun...Thumbs%20Up
 
Vahap, baskanimiz Nebi Hatipoglu zaten cumartesi aksami misafirlere yaptigi konusmasinda bizlerin büyük bir Sampinyoluk Galasi düzenlememiz halinde basta Sergen olmak üzere tüm takimi getireceginin sözünü verdi... Insallah takimimiz Sampiyon olur, bizede bu tatli telas kalir SmileSmile
 
Şampiyonluk Kutlamalarının Avrupa ayağına en içten dilekrimle katılmak isterim...
Bu tür bir organizasyonda, bir tur şirketi ile anlaşırsak ve Futbol Takımımız ile birlikte uçarsak, daha heyecanlı hale getirmiş oluruz ve bürokrasiyide Tur şirketine yükleyerek bizlerin işini kolaylaştırırsınız...
Her şey gönlünüzce olsun...
AnTaLyA dan Akademisyen 乇ϟ~乇ϟ'li
Yukarı
Adnan26 Liste gör
Usta Yazar


Adnan Erden
Yaş: 55
Katılım: 31/Tem/2007
Yer: Germany
Online Durum: Offline
Mesajlar: 3162
  Alıntı Adnan26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 13:52

Bugün dernegimizin araciligi ile Alpu Belediye Baskani Sayin Mustafa Gökce beyle beraber Alpuya gönderilmek icin sakat arabalari teslim alinacak. Insallah ihtiyaci olan kardeslerimizin , ablalarimizin agabeylerimizin hayat sartlarini biraz olsin kolaylastirilmis olunur.

Bu tür haberlerle insan tüm yorgunlugunu unutuyor. Eskisehirden gelerek bize manevi destek veren tüm misafirlerimize tesekkür ediyoruz. Yalniz Sayin Büyükersene olan kirginligimiz nasil düzelir bilemem Disapprove 
Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yoktu.
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yoktu.
Yukarı
gündüzlerli26 Liste gör
Usta Yazar


Mehmet
Yaş: 57
Katılım: 30/Tem/2007
Yer: Germany
Online Durum: Offline
Mesajlar: 2551
  Alıntı gündüzlerli26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 18:23
DIRENIS YILIMIZ
Yukarı
gündüzlerli26 Liste gör
Usta Yazar


Mehmet
Yaş: 57
Katılım: 30/Tem/2007
Yer: Germany
Online Durum: Offline
Mesajlar: 2551
  Alıntı gündüzlerli26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 18:59
----- Forwarded by Adnan Erden/DE/BIRG on 06.11.2007 09:59 -----

murat.sonmez@tbmm.gov.tr
02.11.2007 14:07

To
adnan_erden@brunbowl.com
cc

Subject
4.cü Avrupalı Eskişehirliler buluşmasıSayın Adnan ERDEN

Avrupalı Eskişehirliler Derneği Başkanı
 Avrupa'da yaşayan Eskişehirliler buluşmasına ilişkin nazik davetiniz
için teşekkür ederim. Düzenlemiş olduğunuz etkinliğin amacına ulaşmasını
diler, etkinliğe katılan tüm eskişehirli hemşehrilerime selam ve
saygılarımı sunarım.


F. Murat SÖNMEZ
CHP Eskişehir Milletvekili
DIRENIS YILIMIZ
Yukarı
gündüzlerli26 Liste gör
Usta Yazar


Mehmet
Yaş: 57
Katılım: 30/Tem/2007
Yer: Germany
Online Durum: Offline
Mesajlar: 2551
  Alıntı gündüzlerli26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 19:11
Prof.Dr. Y›lmaz Büyükersen
Eskiflehir Anakent Belediye Baflkan›
Cumartesi - 3 Kas›m 2007
De¤erli Baflkan,
Sevgili Eskiflehirli Hemflerilerim
Avrupa’da Yaflayan Sayg›de¤er Yurttafllar›m,
3 Kas›m Cumartesi akflam› Frankfurt’ta gerçceklefltirdi¤iniz ve kent yöneticileri
olarak bizler aç›s›ndan büyük bir anlam› olan „Eskiflehirliler Buluflmas›“
ba¤lam›ndaki davetiniz için çok teflekkür ediyorum.
Böylesi özellikli bir etkinlikte sizlerin yan›nda olmay› çok arzu etmifltim.
Hatta haz›rl›klar›m›z da o yöndeydi.
Ancak daha iyi bir flehir, Avrupal› bir kent olma yolundaki çabalar›m›za özgü
program›m›z›n yo¤unlu¤u nedeniyle, bu akflam, çok istememe ra¤men,
Stockholm’daki resmi temaslar›mdan ötürü aran›zda olamamaktan çok büyük
bir üzüntü duyuyorum. Size bu sat›rlar› da, Stockholm’daki resmi bir toplant›
aras›nda yazabiliyorum.
Sevgili Hemflerilerim,
Sizler uzun y›llard›r Avrupa ülkelerini art›k ikinci bir yurt edindi¤inizi görüyorum.
Ancak ülkeniz ve do¤up büyüdü¤ünüz, kökeninizin oldu¤u topraklar ile,
güzel Eskiflehir kentimiz ile gönül ba¤›n›z› korumay› hep sürdüregeldi¤inizi
de görüyorum.
Yaban› yurt edinen sizler, Avrupal› Eskiflehirliler Derne¤i etraf›nda birleflerek,
kökeniniz olan güzel kentimize olan ilginizi, gönül ba¤›n›z› ve çeflitli projeler
yoluyla memleketiniz ile olan ilintinizi sürdürme gayretlerinizi k›vanç duyarak
dinledim.
Bundan da Eskiflehir Anakent Belediye Baflkan› olarak büyük bir onur ve
mutluluk duydu¤umu ifade etmek isterim.
Hiç kuflkusuz çeflitli vesilelerle, k›sa süreli de olsa geldi¤iniz Eskiflehir’in son
y›llarda nas›l bir h›zl› de¤iflim yaflad›¤›n›, Avrupal› bir büyük kenti aratmayacak
ölçüde insanlara ne denli bir rahatl›k sundu¤unu ve „Yaflan›r Bir Kent
Özlemini Gideren“ flehrimizdeki bu olumlu farkl›l›¤›, ilerlemeyi bizzat gözlemledi¤
inizi düflünüyorum.
Buradan yola ç›karak, yine farkl› vesilelerle de olsa, günün birinde „memlekete
dönmeyi“ düflündü¤ünüz anda, Eskiflehir’in sizleri, de¤erli hemflerilerini,
Avrupa’daki ölçütlerini aratmayacak düzeyde bir yaflam kalitesi sunmaya,
kucaklamaya haz›r oldu¤unu, bu kentin art›k son y›llarda yabanc›lar ve
turistler için de bir çekim ve gözlem merkezi olmaya bafllad›¤›n› k›vançla izledi¤
imi vurgulamak istiyorum.
Sizler ülkenizle, memleketinizle, art›k bir Avrupa kenti konumuna gelmifl Eskiflehir
ile gurur duyabilirsiniz. Ben de, Anakent Belediye Baflkan›n›z olarak
sizlerle gurur duyuyorum.
Avrupa ülkelerinde yaflay›p, bu akflam örne¤inde oldu¤u gibi, „Eskiflehirli
olmak“ ilkesi ›fl›¤›nda biraraya gelebildi¤inize göre, bu memleket ile gurur
duymak, „bu memleket bizim“ diyebilmek, hepinizin, hepimizin hakk›d›r.
Bu anlaml› buluflmaya eme¤i geçen, baflta, derne¤inizin sayg›de¤er yöneticileri
olmak üzere, herkese çok teflekkür ediyorum.
Bu akflam aran›zda bizzat olamasam bile, en yak›n bir zamanda sizlerle daha
yak›ndan tan›flmak ve kentsel dönüflüm ve de¤iflimler konusundaki Avrupal›
yaflam deneyimleriniz ba¤lam›nda düflüncelerinizi dinlemek için biraraya
gelece¤imize inan›yor, tüm konuklara sevgiler, sayg›lar sunuyorum.
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen
Eskiflehir Anakent Belediye Baflkan›
DIRENIS YILIMIZ
Yukarı
gündüzlerli26 Liste gör
Usta Yazar


Mehmet
Yaş: 57
Katılım: 30/Tem/2007
Yer: Germany
Online Durum: Offline
Mesajlar: 2551
  Alıntı gündüzlerli26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 19:11
Tayfun ‹çli
Devlet eski Bakan› ve
DSP - Eskiflehir Milletvekili
Cumartesi - 3 Kas›m 2007
Sayg›de¤er Eskiflehirli Yurttafllar›m›z,
Avrupa ülkelerinde yerleflik Eskiflehirli aileleri biraraya getirmeyi hedefleyen
derne¤inizin kuruluflunu büyük bir memnuniyetle ö¤rendim.
Bu tür sivil toplum örgütlenmeleri, hiç kuflkusuz ayn› kökenden gelen
insanlar aras›ndaki diyaloga büyük bir güç kazand›r›r, öncü olur.
Bu vesileyle, örgütlenme bilincine öncülük eden dernek yöneticilerini
Eskiflehir Bölge milletvekili olarak samimiyetle kutluyorum.
3 Kas›m günü gerçeklefltirdi¤iniz Eskiflehirliler Buluflmas›’nda aran›zda
olmay›, yabanda memleket havas›n›, bir aksam buluflmas›nda bile olsa,
birlikte solumay› çok isterdim.
Ancak parlamento çal›flmalar›m›z›n yo¤unlu¤undan ötürü, üzülerek bugün
aran›zda olam›yorum.
Çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, tüm Eskiflehirliler ile, yurtd›fl›ndaki
Türk toplumuna selam ve sevgiler, bar›fl huzur ve esenlik dolu günler dileklerimi
yolluyorum.
Tayfun ‹çli
Devlet eski Bakan›
DSP Eskiflehir Milletvekili
DIRENIS YILIMIZ
Yukarı
esestaner Liste gör
Yazar


taner
Yaş: 38
Katılım: 31/Tem/2007
Yer: Turkmenistan
Online Durum: Offline
Mesajlar: 196
  Alıntı esestaner Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 20:37
Eniştem Yaşar Ergen ve eşi Neriman Ergen'in de katılımda bulunduğu bu gecedeki çalışmalarınız için tebriklerimi sunarım.
Hatalı yazıyorsam arayın
0532 XXX XX XX
Yukarı
Adnan26 Liste gör
Usta Yazar


Adnan Erden
Yaş: 55
Katılım: 31/Tem/2007
Yer: Germany
Online Durum: Offline
Mesajlar: 3162
  Alıntı Adnan26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 06/Kas/2007 saat 22:37
Alıntı yapılan esestaner

Eniştem Yaşar Ergen ve eşi Neriman Ergen'in de katılımda bulunduğu bu gecedeki çalışmalarınız için tebriklerimi sunarım.
 
Resimlerini gördünmü Taner ?
Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yoktu.
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yoktu.
Yukarı
 Cevapla Cevapla Sayfa  <1234>


Forum Kısayol Forum İzinleri Liste gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50
Copyright ©2001-2008 Web Wiz

Bu sayfa 0,395 saniyede hazırlanmıştır